Prilagodbe za potrebe invalida

Sukladno čl.5 Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (N.N. 151/05). Ovim projektom predviđeno je 15 stambenih jedinica na 1.katu s mogućnošću prilagodbe. Do svih stanova, garaža i poslovnih prostora u projektiranoj građevini moguć je pristup vertikalnom komunikacijom dizalom dimenzija 110x210 cm.

KONSTRUKCIJA

  • Nosiva konstrukcija građevine je kruta AB konstrukcija.
  • Temelji - AB ploča - d=90 cm
  • Stropne ploče - AB ploče - d=20 cm; 18 cm
  • Nosivi zidovi - AB zid - d=20 cm
  • Pregradni zidovi zid od GK ploča - d=12 cm
  • Ploča krova - AB ploča - d=20 cm; 18 cm